دزدگیر سیلورین با 1 سال گارانتی تعویض و 3 سال گارانتی تعمیرات ، خدمات و سرویس

قیمت برای مصرف کننده:  ریال
دزدگیر سیلورین S1000 مدلهای 910 ، 921 ، 980 ، 990 همراه با 3سال گارانتی ، خدمات و سرویس

قیمت برای مصرف کننده:  ریال
کالای جدید سیلورین با یک ریموت تصویری همراه با 3سال گارانتی Rainbow و کارت بیمه ایران به ارزش 500.000.000 ریال به صورت رایگان تحویل خریدار میگردد.


راهنماي دزدگير سيلورين S1000 :
- علائم روي صفحه نمايش ريموت
- كاربرد كليدهاي ريموت
- جدول نرم افزاري
- چگونگی باز کردن درب خودرو با استفاده از سیستم کارکال
- تنظيم ساعت ريموت
- قطع اضطراري
- كد دهي ريموت ها
علائم روي صفحه نمايش ريموت

بازگشت به بالاكاربرد كليدهاي ريموت

بازگشت به بالا


جدول نرم افزاري

براي ورود به جدول برنامه دهي دستگاه حتماً بايد روي حالت غيرفعال باشد(Disarm)
1_ ابتدا سوئيچ را 2پله باز مي كنيم .
2_ كليدهاي II + I ريموت را 2 ثانيه نگه داشته تا يك تك آژير شنيده شود
و LED به صورت ثابت روشن بماند .
3_ براساس انتخاب مورد دلخواه در جدول برنامه دهي كليد مورد نظر زده شود.
نكته: اگر بعد از ورود به برنامه جدول تا مدتي هيچ يك از كليدها زده نشود و
يا سوئيچ بسته شود دستگاه از حالت برنامه دهي خارج مي گردد.

بازگشت به بالا


چگونگی باز کردن درب خودرو با استفاده از سیستم کارکال

براي وارد شدن به سيستم كاركال به ترتيب زير عمل مي نماييم.
كد دادن اوليه: ابتدا به صورت زير يك شماره 4 رقمي (بدون عدد صفر) از 1 تا 9 انتخاب كرده و از طريق قسمت كاركال به دستگاه وارد كنيد (قسمت حساس كاركال رويشيشه اتومبيل نصب شده است)
1 - سوئيچ را دو پله باز و يكي از درب ها را باز نمائيد.
2 - ده ضربه به قسمت كاركال، به صورت منظم و پشت سرهم بزنيد تا به ازاي هر بار ضربه LED كاركال به رنگ سبز روشن شود. صبر كنيد تا LED كاركال با نور قرمز به حالت چشمك زدن سريع در بيايد (در خلال چشمك زدن سريع كد را وارد نمائيد)
3 - كد اول را به تعداد آن با ضربه از طريق كاركال وارد نماييد تا به ازاي هر ضربه LED به رنگ سبز روشن شود، بلافاصله كاركال به تعداد ضربه هاي زده شده با روشن و خاموش شدن LED قرمز به تعداد كد اوليه وارد شدن كد اوليه را تاييد مي كند.
4 - مجدداً LED كاركال شروع به چشمك زدن سريع قرمز مي كند كه به مفهوم وارد كردن كد از طريق ضربه به كاركال مي باشد كه در خلال چشمك زدن سريع كد دوم را همانند كد اول وارد نماييد. به همان تعداد ضربه وارد نماييد تا به ازاي هر ضربه LED به رنگ سبز روشن شود، بلافاصله كاركال به تعداد ضربه هاي زده شده با روشن و خاموش شدن LED قرمز به تعداد كد دوم وارد شدن كد دوم را تأييد مي كند.
5 - مجدداً LED كاركال شروع به چشمك زدن سريع قرمز مي كند كه به مفهوم وارد كردن كد سوم از طريق ضربه به كاركال مي باشد كه در خلال اين چشمك زدن سريع كد سوم را هم همانند كد دوم وارد مي نماييم. به همان تعداد كد سوم، به كاركال ضربه مي زنيم تا به ازاي هر بار LED كاركال به رنگ سبز روشن مي شود. بلافاصله بعد از اتمام ضربه ها LED كاركال به رنگ قرمز، با روشن و خاموش شدن به تعداد ضربه وارد شدن، كد سوم را هم تاييد مي نمايد و مجدداً شروع به چشمك زدن سريع LED قرمز به مفهوم وارد كردن كد چهارم در خلال چشمك زدن سريع مي نمايد.
6 - به همان تعداد كد چهارم به كاركال ضربه زده تا به ازاي هر بار LED به رنگ سبز روشن شود و گرفتن ضربه را نشان دهد. بعد از اتمام ضربه ها كد چهارم LED به رنگ قرمز با خاموش و روشن شدن به تعداد كد چهارم، وارد شدن كد چهارم را هم تاييد مي نمايد.
7 - در نهايت پس از اتمام روشن و خاموش شدن LED قرمز به نشانه ثبت كد چهارم، يك تك آژير شنيده مي شود كه اين تك آژير به مفهوم ثبت كامل كد چهار رقمي مي باشد، حال سوئيچ اتومبيل و درب را بسته، دزدگير را فعال مي نماييم و از طريق كاركال با وارد كردن كد داده شده به همين طريق درب ها را باز مي نماييم.


بازگشت به بالا


تنظيم ساعت ريموت

1 - كليدهاي II+III ريموت را 2 ثانيه نگهداشته تا ساعت چشمك زن شود.

بازگشت به بالاقطع اضطراري

در صورت مفقود شدن ريموت كنترل ها، در صورت فعال بودن سيستم براي قطع اضطراري به شكل زير عمل مي كنيم:

بازگشت به بالا


كد دهي ريموت ها

 1 - سوئيچ را 2 پله باز كرده

بازگشت به بالا